Покана за Годишно Общо Събрание на Българска Асоциация на Корабните Снабдители - 17.01.2018 г.

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на корабните снабдители”(БАКС), Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и въз основа на чл.16 от Устава на БАКС, свиква общо събрание  на 17 януари  2018 г.(сряда) от 15:00 ч. в  гр. Варна, бул. Княз Борис I, N.111, хотел Swiss-Belhotel Dimyat Varna, зала Панорама 13, при следния дневен ред:

1 Приемане на отчет за дейността през 2017 г.;

2 Финансов отчет за периода януари 2017 г. – декември 2017г.;

3. Приемане на бюджет за 2018 г.;

4. Приемане на план програма за дейността през 2018 г.;

5. Избор на УС на Българска Асоциация на Кораните Снабдители;

6. Други.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага за 16:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по дневния ред на събранието са на разположение на членовете в офиса на БАКС, гр. Варна, бул. Приморски №1 .